ROYAL LİFE REKLAM

1. GİRİŞ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ile kişisel verinin tanımı yapılarak, bunların korunmasına ilişkin ilkeler ve bu verilerin işlenmesinde veri sorumlusu sıfatı taşıyanların uyacakları şartlara yer verilmiştir. Kanun’a göre kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir. ROYAL LİFE TURİZM GAYRİMENKUL VE REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“ROYAL LİFE ”) Kanun’a uygunluğun sağlanması amacıyla, ilgili mevzuatta yer alan kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin ilkeleri benimseyerek gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika (“Politika”) kapsamı için bkz. 6. VERİ SAHİBİ VE KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, ROYAL LİFE yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 2.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER Anayasa’nın m. 20/III kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği belirtilerek kişisel verilerin korunması güvence altına alınmıştır. Kişisel veri sahiplerine tanınan bu hak doğrultusunda ROYAL LİFE kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen ilkeler doğrultusunda veya kişinin açık rızasının bulunduğu durumlarda aşağıdaki ilkelere uygun işlemektedir: – Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme – Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama – Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme – İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma – İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 2.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI VE AMAÇLARI Kişisel veriler, prensip olarak ancak kişisel veri sahibinin açık rızası bulunan hallerde işlenebilmektedir. Kanun’un 5. maddesinde kişisel veriler ile 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara yer verilmiştir. Kanun, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan kişisel verileri “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirlemiştir. Kanun’un 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler sınırlı bir şekilde sayılmıştır ve bunlar kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Yukarıda politika kapsamında belirtilen şekilde müşteri/kullanıcı vb. özel nitelikli kişisel verilerini işlememekteyiz. Veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda anılan şartlardan biri veya birden fazlasının varlığı halinde kişisel veriler, sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecektir. ROYAL LİFE kişisel verileri her halde Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaç ve koşullar doğrultusunda işlemektedir. Genel nitelikli kişisel veriler ile ilgili olarak; – Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ROYAL LİFE ’ın ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi – ROYAL LİFE tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması – Kişisel verilerinizin ROYAL LİFE tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması – Kişisel verilerinizin işlenmesinin ROYAL LİFE ’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması – Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde ROYAL LİFE tarafından işlenmesi – Kişisel verilerinizin ROYAL LİFE tarafından işlenmesinin ROYAL LİFE’ın veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması – Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ROYAL LİFE’un meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması Bu kapsamda kişisel veriler ROYAL LİFE tarafından aşağıdaki amaçlarla işlemektedir: – Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası – Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi – Çalışanların kullanıcı bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası – Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi – Hukuk işlerinin takibi – İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Satıcılar ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası – Satıcılar ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi – İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası – Müşteri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası – Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi – Müşterilerin/kullanıcıların finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetler yapılması – Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası – Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini – Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası – Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi – Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası – Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası – Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası – Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası – Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması – Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 3.1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN GENEL İLKELER Kanun’un 8. ve 9. maddesinde kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir. ROYAL LİFE , hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verileri veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini/ özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda ROYAL LİFE kişisel verileri Bölüm II’de belirtilen işleme şartlarından ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir: – Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise, – Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, – Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa; – Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, – ROYAL LİFE ’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, – Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, – Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, – Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ROYAL LİFE ’un meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 3.2. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI ROYAL LİFE meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin kişisel verilerini aşağıdaki hallerde yurtdışına aktarabilecektir: – Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya – Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının bulunması halinde; (i) Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve (ii) Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ROYAL LİFE ’un ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile. 3.3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ TARAFLAR ROYAL LİFE yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen taraflara aktarabilir: – İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etme amacıyla anonim olarak iş ortaklarına, (başkaca veri aktarımının gerekmesi halinde ayrıca açık rıza alınmaktadır.) – Satıcılar ile sözleşme kapsamındaki amaçların yerine getirilmesi için sınırlı olarak satıcılara, – ROYAL LİFE ’un tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ROYAL LİFE ’un ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin ROYAL LİFE ’a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak tedarikçilere, – ROYAL LİFE iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak iştiraklere, – Hukuki yetkileri dahilinde talep ettikleri amaçla sınırlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine. 4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ROYAL LİFE , işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ve KVK Kurulu tarafından bildirilecek olan diğer idari ve teknik önlemleri alarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını temin etmektedir. Bu kapsamda ROYAL LİFE , kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, yetkisiz erişim riskleri ile diğer her türlü hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi, arızi olarak gerçekleşen veri kayıplarının önlenmesi, verilere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile silinmesinin önlenmesi için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetinin de ele alındığı makul derecedeki teknik ve idari önlemleri almaktadır. Şöyle ki; – ROYAL LİFE ’un kişisel veri işleme faaliyetlerinin kurulan teknik sistemlerle denetlenmesi, – Alınan teknik önlemlere ilişkin olarak periyodik raporlamaların yapılması, – ROYAL LİFE nezdinde kişisel veri işleyen çalışanların, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, – İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılarak ve uygulama kurallarının belirlenmesi, bu hususların denetimi ve sürdürülebilirliğini sağlamak için şirket içi politikalar ve eğitimlerin düzenlenmesi, – ROYAL LİFE ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, ROYAL LİFE ’un talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtların ve bu konuda çalışanların farkındalığının oluşturulması, – İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirmelerin yapılması ve buna uygun olarak erişim yetkilerinin sınırlandırılması, – Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımların kurulması ve işletilmesi, – ROYAL LİFE ’un kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet aldığı taraflar dahil olmak üzere kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlerin eklenmesi, – Hukuka uygun yedekleme programlarının kullanılarak saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemlerin kurulması, ROYAL LİFE , Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir. 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI, HAKLARI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 5.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI Kanun’un 10. maddesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması gerektiği belirtilmiştir. ROYAL LİFE , bu doğrultuda ilgili mevzuatta belirtilen diğer kişisel veri işleme faaliyeti genel ilkelerine uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında; (i) varsa temsilcisinin kimliği, (ii) kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, (iii) kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, (iv) kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, (v) kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklara ilişkin olarak bilgilendirmektedir. 5.2. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI Kanun’un 11. maddesinde ise kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar sayılmıştır. Şöyle ki veri sahibi; – Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, – Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, – Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, – Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, – Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Ancak Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda yukarıda sayılan haklar ileri sürülemez: – Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. – Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. – Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. – Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. Kanun’un 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler: – Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. – Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. – Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. – Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 5.3. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ Kişisel veri sahipleri, Anayasa’nın 20. maddesi uyarınca kendileriyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi sahibi olma ile yukarıda belirtilen haklar arasında sayılan “bilgi talep etme” hakkı doğrultusunda yapmış oldukları bilgi talepleri ROYAL LİFE tarafından Kanun’a uygun olarak karşılanmaktadır. ROYAL LİFE , kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini ROYAL LİFE ’a iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak bildirmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ROYAL LİFE , KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir: – Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla soğanlı mah. İstanbul Cad. No:133/1 iç kapı no 109 Osmangazi / Bursaadresine iletilmesi, – ROYALLİFEREKLAM16@gmail.com e-posta adresine talep gönderilmesi, (Bu durumda başvurucunun başvuruda bulunduğu kanaldan başvurucunun gerçekten hak sahibi olan kişisel veri sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi için; kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefon üzerinden iletişim kurulacaktır. Bu kapsamda başvurucunun son sipariş bilgileri teyit edilerek veri sahibi ile talebi yapan kişi eşleştirilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınacaktır.) – Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. ROYAL LİFE , başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ROYAL LİFE ’un yanıtını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na başvuruda bulunabilir. 6. VERİ SAHİBİ VE KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU 6.1. VERİ SAHİBİ KATEGORİZASYONU ROYAL LİFE , kendi bünyesinde işlediği kişisel verilerin sahiplerini aşağıdaki şekilde kategorize etmiştir. İşbu Politika kapsamında oluşturulan veri sahibi kategorizasyonu aşağıdaki kişisel veri sahipleri ile ilişkilendirilmektedir. Bu kapsam dışında kalan veri sahipleri de Politika doğrultusunda taleplerini ROYAL LİFE ’ne yöneltebileceklerdir. Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Müşteri/Kullanıcı: ROYAL LİFE ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler Potansiyel Müşteri: Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler Kurumsal Müşteri Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı: ROYAL LİFE ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın ROYAL LİFE ’un sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan tüzel kişi müşterilerin çalışanları, hissedarları ve yetkilisi olan gerçek kişiler Üçüncü Kişiler: Bu Politika ve ROYAL LİFE Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler Satıcı: ROYAL ŞİFE ile arasında sözleşmesel ilişki bulunan kullanıcılara sipariş iletiminde bulunan firmalar. İş Ortağı Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı: ROYAL LİFE ’un her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler Tedarikçi Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı: ROYAL LİFE ’un ürün veya hizmet temin ettiği ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler İş Ortağı Adayı: ROYAL LİFE’un herhangi bir iş ilişkisi kurmayı öngördüğü gerçek kişiler veya tüzel kişilerin çalışanları, hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler Ziyaretçi ROYAL LİFE’un sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler 6.2. KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU İşbu Politika kapsamında, ROYAL LİFE tarafından işlenen kişisel veriler kategorize edilmiştir. Yukarıda belirtilen veri sahibi kategorilerinde yer alan kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri aşağıda belirtilen kişisel veri kategorileri ile ilişkilendirilmiştir. Kişisel Veri Kategorizasyonu Kimlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler İletişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler Lokasyon Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin ROYAL LİFE iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, ROYAL LİFE ’un işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ROYAL LİFE araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler Müşteri Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler Müşteri İşlem Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ROYAL LİFE iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, ROYAL LİFE ın ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri, yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler İşlem Güvenliği Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen IP adresi, (sistem giriş bilgileri) log in credentials, tedarikçilerin destek hizmeti verirken eriştikleri kaynakların loglanması, cüzdan sistemi özelinde kullanıcı hareketleri (şifre sıfırlama, şifre oluşturma gibi) gibi kişisel veriler Olay Yönetimi Bilgisi: Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve şirketimizin – çalışanlarının-hissedarlarının etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler (örn. Kamuoyuna yansıyan bir ceza davasında sanık olarak yargılanan bir kişiyle şirketimizin ticari faaliyetlerinin haber yapılması ve bu yönde şirketimizin hakkında negatif iletişimde bulunulmasını önlemek bu kişiyle ve ceza soruşturmasının kapsamıyla ilgili araştırma yapılması ve bu yönde gelişecek kamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler Finansal Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ROYAL LİFE ın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler Görsel ve İşitsel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler Denetim ve Teftiş Bilgisi: Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen denetim ve teftiş kayıtları, raporları ve bu kapsamda yapılan incelemeler ve toplanan bilgilere ve yorumlara ilişkin bilgiler Pazarlama Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler İtibar Yönetimi Bilgisi: Kişiyle ilişkilendirilen ve şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler (örneğin Şikayetvar sitesinden gelen bilgiler, twitter ve Facebook tan şirketimiz, üst düzey yöneticilerimiz aleyhine yapılan paylaşımlarla ilgili toplanan bilgiler, buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ve buna ilişkin alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ROYAL LİFE ’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNE İLİŞKİN İLKELER Kişisel veriler, ROYAL LİFE tarafından ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca ve hukuki yükümlülükleri doğrultusunda saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler ROYAL LİFE ’ın o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlantılı olarak ROYAL LİFE ’ın uygulamaları ile ticari teamüller doğrultusunda işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. İşlenme amacı sona ermiş kişisel veriler ile kişisel veri sahipleri tarafından silinmesi/anonimleştirilmesi talep edilmiş olan kişisel veriler, ilgili mevzuat ve ROYAL LİFE ’ın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. ROYAL LİFE kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı sürelerini esas almaktadır. Bu amaç doğrultusunda saklanan kişisel verilere yalnızca ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman sınırlı kişiler tarafından erişilmekte olup bu amaç dışında başka bir amaçla erişilmemektedir. Bu sürenin sonunda da kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ROYAL LİFE ’ın kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. ROYAL LİFE TURİZM GAYRİMENKUL VE REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU 1. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”) birtakım haklar tanınmıştır. Veri Sahibi kendisine tanına bu hakları veri sorumlusu olan ROYAL LİFE TURİZM GAYRİMENKUL VE REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ’ne (“ROYAL LİFE ”) bu başvuru formunda açıklanan yöntemlerle başvurarak ileri sürebilecektir. Veri Sahibi ’nin hakları aşağıdaki gibidir: (1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, (5) Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 2. BAŞVURU YÖNTEMİ Veri Sahipleri haklarına ilişkin başvurularını, Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“KVK Kurulu”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle veri sorumlusu olan ROYAL LİFE ’a iletmeleri gerekmektedir. ROYAL LİFE ’a “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır. Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir. BAŞVURU YÖNTEMİ İadeli Taahhütlü Mektup/Noter Şahsen Başvuru E-Posta Yolu İle (Teyit Edilmek Üzere) BAŞVURU ADRESİ: soğanlı mah. İstanbul cad. No133/1 iç kapı no: 133 Osmangazi/Bursa royallifereklam16@gmail.com BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefon üzerinden iletişim kurulacaktır. 3. TALEBİN KAPSAMI VE VERİ SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Veri Sahibi’nin başvurusunun ROYAL LİFE tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların Veri Sahibi’ne iletilmesini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin Veri Sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.   Adı Soyadı:   TC Kimlik Numarası:   Adresi:   Cep Telefonu:   E-posta Adresi:   ROYAL LİFE ile Arasındaki İlişki: []Müşteri [] İş Ortağı [] Ziyaretçi [] Çalışan Adayı (iş başvurusu/özgeçmiş paylaşımı yapan kişiler) Başvuru tarihi: [] Eski Çalışan/Emekli: Çalışılan yıllar: [] Diğer: (Lütfen belirtiniz) ……………… ROYAL LİFE ile olan İlişkinin Sona Erip Ermediği: o   Devam Ediyor o   Sona Erdi İletişim Adres Tercihi:   Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz 4. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRMASI Veri Sahipleri’nin kişisel verilerine ilişkin taleplerini ROYAL LİFE ’a Kanun’un 13. maddesi doğrultusunda yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmeleri durumunda, ROYAL LİFE olarak, talebin niteliğine göre talebin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde sonuçlandıracağız. ROYAL LİFE olarak olumlu veya olumsuz yanıtımız gerekçelendirilmiş bir şekilde yazılı veya elektronik ortamdan Veri Sahipleri’ne iletilecektir. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: [] Adresime gönderilmesini istiyorum. [] E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. [] Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla ROYAL LİFE başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden kimlik doğrulaması yapılması amacıyla bilgi talep edilebilecektir. ROYAL LİFE ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Veri Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılmasından dolayı ROYAL LİFE’IN söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisi başvurudan doğan taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Başvuru Sahibi (Veri Sahibi) Adı – Soyadı: Başvuru Tarihi: İmza

Hayalinizdeki Evi Bulmaya Hazır mısınız?

Customers Feedbacks

What They’re Saying

Expert People

Meet Our Agents